Verksamheten

Tuskulum är en enhet inom Magelungen Kolloverksamheter. Vi arbetar utifrån ett helhetstänkande, där det övergripande målet är att erbjuda en kontinuerlig och tryggt fungerande modell för varje enskilt barn/ungdom.

Vi arbetar utifrån barn-/ungdomsperspektivet. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Vi vill ge deltagarna en möjlighet att under en längre sammanhängande period utanför familjen pröva sina förmågor. Huvudsyftet är att barnet/ungdomen, med utgångspunkt från hens förutsättningar, skall erbjudas ett meningsfullt sammanhang.

Vi arbetar med gruppen som medel för att ge barnen/ungdomarna möjlighet att utvecklas socialt. Vi erbjuder aktiviteter som dels kan vara en utmaning, men också ge känslan av att lyckas.

För att alla barn/ungdomar ska känna sig trygga med varandra och med våra ledare, arbetar vi med att så fort som möjligt skapa en relation till varandra. Vi arbetar efter en tydlig struktur där alla förväntas delta efter bästa förmåga och där alla får möjligheten att uttrycka sina känslor och tankar. Vi reflekterar och utvärderar kontinuerligt under lägret, såväl barn/ungdom som ledare.

Genom återkommande enkätundersökningar till barnen/ungdomarna, föräldrarna och beställaren, säkerställer vi att kvaliteten är hög i vår verksamhet. Samtlig personal får kontinuerlig handledning och kompetensutveckling och alla måste lämna in utdrag ur belastningsregistret samt skriva på avtal om sekretess.